DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES
05.07.65 - 30.09.65

ยู แอนด์ ไอ พรีเมี่ยม สุกี้ บุฟเฟ่ต์ ฉลองครบรอบ 8 ปี

เมื่อทาน Premium Buffet 698+ จำนวน 3 ท่านขึ้นไป สามารถรับไอศกรีมฮาเก้นดาสไม่อั้น