DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

- BANKING -

ธนาคารยูโอบี เปิดให้บริการเวลา 10.30-18.00 น.

Yellow Zone | Level 1

ธนาคารออมสิน เปิดให้บริการเวลา 10.30-18.00 น.

Yellow Zone | Level 1

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดให้บริการเวลา 11.00-17.00 น.

Yellow Zone | Level 1

ธนาคารแห่งประเทศจีน ปิดให้บริการชั่วคราวค่ะ

Green Zone | Level 1

ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดให้บริการเวลา 11.00-18.00 น.

Green Zone | Level 1

วิริยะ ประกันภัย

Green Zone | Level 1

สินมั่นคงประกันภัย เปิดให้บริการเวลา 10.00-20.00 น.

Yellow Zone | Level 1

อิออน เปิดให้บริการเวลา 11.00-20.00 น.

Green Zone | Level 1

เฟิร์สช้อยส์

Green Zone | Level 1

เมืองไทยประกันชีวิต เปิดให้บริการเวลา 10.00-18.00 น.

Green Zone | Level 1