DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

- WELLNESS -

กลอส เนล สปา เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 10.00-20.30 น.

Yellow Zone | Level 1

กีกี้ บิวตี้ สเปซ

Yellow Zone | Level 1

คลินิกทันตกรรมไลค์

Yellow Zone | Level 1

คัลเลอร์ เนล อาร์ต เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 10.00-21.00 น.

Green Zone | Level 1

คามาคาเมต

Purple Zone | Level 1

คาริสมา ปิดให้บริการชั่วคราวค่ะ

Yellow Zone | Level 1

คีลส์

Purple Zone | Level 1

ชาร์ลอต ทิวเบอร์รี่

Pink Zone | Level 1

ซีดีบี เวลเนส คลินิก

Yellow Zone | Level 1

ทรี

Yellow Zone | Level 1