DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

- WELLNESS -

คัลเลอร์ เนล อาร์ต เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 10.00-21.00 น.

Green Zone | Level 1

คามาคาเมต

Purple Zone | Level 1

คาริสมา ปิดให้บริการชั่วคราวค่ะ

Yellow Zone | Level 1

คีลส์

Yellow Zone | Level 1

ทรี

Yellow Zone | Level 1

ทรี ซี อี

Purple Zone | Level 1

ธนพร คลินิค เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 12.00-20.00 น.

Yellow Zone | Level 1

นิติพล คลินิค เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 11.30-19.30 น.

Green Zone | Level 1

บาธ แอนด์ บอดี้ เวิร์ค

Green Zone | Level 1

บิวตี้ บุฟเฟต์

Green Zone | Level 1