DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

- WELLNESS -

ทรี ซี อี

Purple Zone | Level 1

ธนพร คลินิค เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 12.00-20.00 น.

Yellow Zone | Level 1

นิติพล คลินิค เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 11.30-19.30 น.

Green Zone | Level 1

บาธ แอนด์ บอดี้ เวิร์ค

Green Zone | Level 1

บีเอฟเอฟ

Purple Zone | Level 1

ปันปุริ

Purple Zone | Level 1

พรเกษม คลินิค เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 11.30-20.00 น.

Yellow Zone | Level 1

พฤกษาคลินิค เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 11.00-20.00 น.

Yellow Zone | Level 1

มคลินทร์คลินิค เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 10.00-20.00 น.

Yellow Zone | Level 1

มัลตี้ บิวตี้

Green Zone | Level 1