DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

- WELLNESS -

ลอร่า เมอซิเอ

Purple Zone | Level 1

ลัช

Blue Zone | Level 1

ล็อกซิทาน

Yellow Zone | Level 1

วอร์ค โซลูชั่น

Pink Zone | Level 2

วุฒิศักดิ์คลินิค เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 11.00-20.00 น.

Yellow Zone | Level 1

สปาชา สลิมมิ่ง เซ็นเตอร์ เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 10.00-21.00 น.

Yellow Zone | Level 1

สลิมมิ่งพลัส เปิดให้บริการตามปกติ จ.-ศ. เวลา 10.00-20.00 น. ส.-อา. เวลา 10.00-21.00 น.

Yellow Zone | Level 1

อนาสตาเซีย มิอะเร เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 10.00-21.00 น.

Yellow Zone | Level 1

อินนิสฟรี

Green Zone | Level 1

อีทูดี้ เฮาส์

Yellow Zone | Level 1