DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

- WELLNESS -

มิลเล่

Green Zone | Level 1

มือดีดี นวดแผนไทย

Yellow Zone | Level 1

รมย์รวินท์ คลินิก

Yellow Zone | Level 1

ราชเทวีคลินิค ปิดให้บริการชั่วคราวค่ะ

Yellow Zone | Level 1

ลอร่า เมอซิเอ

Purple Zone | Level 1

ลัช

Blue Zone | Level 1

ล็อกซิทาน

Pink Zone | Level 1

วอร์ค โซลูชั่น

Pink Zone | Level 2

สปาชา สลิมมิ่ง เซ็นเตอร์ เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 10.00-21.00 น.

Yellow Zone | Level 1

สยามเลเซอร์ คลีนิค

Yellow Zone | Level 1