DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

- WELLNESS -

อนาสตาเซีย มิอะเร เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 10.00-21.00 น.

Yellow Zone | Level 1

อินนิสฟรี

Green Zone | Level 1

อีทูดี้ เฮาส์

Yellow Zone | Level 1

อีฟ โรเช่

Yellow Zone | Level 1

เดอะ บอดี้ ช็อป

Yellow Zone | Level 1

เดอะคลีนิกค์ เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 11.00-20.00 น.

Yellow Zone | Level 1

เดอะเฟสช็อป

Green Zone | Level 1

เนเจอร์ รีพลับบลิค

Green Zone | Level 1

เฟดเดอริก แฮร์ ดีไซน์

Yellow Zone | Level 1

เมซอง เบอร์ชเย่ ปารีส

Purple Zone | Level 1