DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

เซ็นทรัล @ เมกาบางนา

Pink Zone | Level 1

เดอมอนด์

Pink Zone | Level 1

เทปเปน

Orange Zone | Level 1

เบบี้ จีจี้

Blue Zone | Level 2

เพาเวอร์บาย

Blue Zone | Level 2

เมกา ซีนีเพล็กซ์

Yellow Zone | Level 2

เมกา ฮาร์เบอร์แลนด์ (ปิดให้บริการชั่วคราวตามมาตรการ)

Blue Zone | Level 1

เมธิคิวลัส

Purple Zone | Level 1

เรด ไดมอนด์

Yellow Zone | Level 1

เริงลลิล

Orange Zone | Level 1