DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

แมท ทาเล้นท์

063-112-2766
Blue Zone | Level 2 | View Map
สถาบันนี้สร้างขึ้นจากความรักและแรงบันดาลใจที่อยากให้เด็กไทย เก่ง สนุก และมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์ ผ่านเกม กิจกรรม และสื่อการสอนผสมผสานกับหลักสูตร ที่สถาบันทำวิจัย และพัฒนาขึ้นให้เหมาะกับเด็กไทย ทำให้เลขคณิตคิดเป็นภาพขึ้นจริงได้

Blue Zone

+
-