DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

โกลเบิลอาร์ต เปิดให้บริการตามปกติ จ.-ศ. เวลา 11.30-19.00 น. ส.-อา. เวลา 10.00-19.00 น.

02-105-1762
Blue Zone | Level 2 | View Map
สถาบันสอนความคิดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนศิลปะที่มีหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในหลากหลายประเทศทั่วโลก ด้วยหลักสูตรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้เรียนจะได้เรียนรู้และมีพัฒนาการอย่างสร้างสรรค์ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมแรงบันดาลใจ

Blue Zone

+
-